Nhà lãnh đạo không chức danh

Giá: 59.200 VND
Thị trường: 80.000 VND
Tiết kiệm: 20.800 VND (26%)