Networking – Kỹ năng mềm quan trọng nhất

Giá: 75.000 VND
Thị trường: 108.000 VND
Tiết kiệm: 33.000 VND (31%)